පුවත්

  • විදුලි රැහැන

    විදුලි රැහැන

    විකල්පයක් ලෙස බලය කේබල් ලෙස සඳහන්, කේබල් හෝ අයින් මාර්ගෙයන්, බලය ලණුව පරිගණක තුළ පරිගණකය, මුද්රණ යන්ත්රය, මොනිටරය, සහ සංරචක බලය සපයන ප්රාථමික කේබල් වේ. දකුණට රූපයේ, පොදුවේ පරිගණක, නිරීක්ෂණ, අළ සමග භාවිතා වන බව විදුලි රැහැන උදාහරණයක් වේ ...
    වැඩිදුර කියවන්න

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!